Lesaanbod

SINNE biedt onderwijs van hoge kwaliteit. We werken met de modernste onderwijsvormen, zoals touchscreens, iPads en digitale lesstof. In alle groepen wordt gewerkt aan schoolse- en sociaal- emotionele vaardigheden. De oriëntatie op mens en wereld is verweven in alle lessen. De kinderen in groep 1 en 2 beginnen spelenderwijs al met schoolse vaardigheden en vanaf groep 3 bieden we ook vakken als biologie, geschiedenis en aardrijkskunde in thema’s. Naast de (schoolse) vakken geven we expliciet aandacht aan sociale vaardigheden die nodig zijn in het leven na school. Vanaf schooljaar 2016 wordt een start gemaakt met Ervaar Het Maar, een methode die erg goed aansluit bij de beleving van onze leerlingen. Dit alles in het licht gezien van de 21e eeuwse vaardigheden.

 

Het VSO bestaat uit 6 groepen waarvan 4 reguliere VSO groepen en 2 belevingsgerichte leergroepen. In stamgroepen leren leerlingen de sociaal- emotionele en de cognitieve vaardigheden. De verbinding tussen schoolse vaardigheden en praktijk wordt steeds belangrijker. De VSO is in fasen opgedeeld: fase 1.1 en fase 1.2, fase 2, fase 3.1 en fase 3.2. Vanaf fase 1 maken leerlingen kennis met allerlei arbeidsoriënterende sectoren als Land & Tuinbouw, Zorg & Welzijn, Techniek en Economie. Aan het einde van fase 2 volgt een specialisatie waarbij gekozen wordt voor twee sectoren, zodat na fase 3.1 de keuze gemaakt kan worden gericht op de uitstroom, omdat in deze fase het vaak duidelijk is welke arbeids- en woonprofiel past bij de wensen en mogelijkheden van de leerling met als doel zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en werken. Binnen deze fase is er de mogelijkheid tot stage, zowel intern als extern. Naast aandacht voor leerrendement op de kernvakken, taal en rekenen, komt de focus te liggen op het verwerven van op toekomst gerichte vaardigheden (21st century skills). Wij bieden ruimte voor de mentale vaardigheid om kennis te verwerken, kritisch denken, creativiteit, samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven en digitale vaardigheden.