Missie en visie

Missie

 

SINNE is een goede openbare school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (ZML/MG), waar leerlingen, ouders en medewerkers in een moderne, kleurrijke omgeving een gestructureerd onderwijs avontuur aangaan en waar men respectvol van en met elkaar leert.

 

Samen naar zelf doen waar het kan.

 

Voor het leren en werken in onze school hebben we diverse doelen geformuleerd die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgeboden zijn:

 

 • Goede school voor (voortgezet) speciaal onderwijs:

Een school die onderwijs verzorgt, gericht op het behalen van optimale leerresultaten van de afzonderlijke leerlingen, rekening houdend met hun individuele mogelijkheden, verwoord en neergeslagen in een Opp waarin de onderwijsbehoeftes beschreven zijn. Uitgaande van het ontwikkelingsperspectief wat wordt bijgesteld in een TLV verlening. Een school die meedenkt over de trajecten; wonen, werken, vrije tijd en daarbij de leerlingen actief betrekt bij het maken van keuzes voor het te volgende traject, door leerstofaanbod, interne- en externe stages. Met het uiteindelijke doel, het bereiken van een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.

 

 • Openbaar:

Variatie en verschil kenmerken onze samenleving. Sinne staat er middenin en maakt er deel van uit. Voor ons openbaar onderwijs betekent dat, dat er voor iedere persoon plaats en aandacht is, ongeacht geloof, ras of huidskleur. In ons onderwijs stellen wij als doel kinderen respect bij te brengen voor de medemens, waarbij je de ander waardeert op grond van innerlijke kwaliteiten en niet op grond van uiterlijkheden. Tegen deze achtergrond vinden wij het belangrijk kinderen en volwassenen kennis te laten nemen van verschillen tussen mensen en culturen en deze verschillen te leren accepteren en waarderen. De term kleurrijk in onze missie wil dit dan ook duidelijk accentueren.

 

 • Avontuur voor leerlingen, ouders en medewerkers:

Een optimaal welbevinden voor leerlingen vormt de voedingsbodem voor de sociale, cognitieve, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van elke leerling. Een gezond pedagogisch klimaat en een goede werk- leeromgeving zijn onontbeerlijk. Alle betrokkenen dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als leerlingen in onze organisatie het gestructureerde avontuur aangaan, zijn alle betrokkenen tevreden.

Door de vrolijke kleurstelling en inrichting van onze school, geven wij leerlingen, ouders en medewerkers het gevoel van; 'thuis voelen'. Duidelijke regels en afspraken vormen een bijdrage aan een veilige omgeving. Rust, ritme en regelmaat spelen binnen ons onderwijs en in onze school een belangrijke rol. Ook zorg voor de omgeving is een opdracht voor iedereen. Materiaal moet netjes blijven en op de juiste manier gebruikt en opgeborgen worden.

 

 • Gestructureerd onderwijs avontuur:

Wij hebben ons onderwijs afgestemd op de individuele behoeften van de leerling. Wij bieden hen kaders en mogelijkheden om het volgens zijn of haar capaciteiten te laten functioneren. De eenheden; competentie (wat kan ik), relatie (wie ondersteunt mij hierbij), autonomie (wat kan ik zelf) en het eigen ik (wie ben ik) zijn hiermee direct verbonden.

We streven naar een ontwikkelingsvorm waarin intellectuele, sociale, creatieve en lichamelijke aspecten van de leerling in evenwicht met elkaar zijn. Er wordt ruimte geboden aan leerlingen om verantwoordelijkheden op zich te nemen en initiatief te ontplooien. Kinderen worden door met andere kinderen samen te spelen en te werken zelfverzekerder en weerbaarder. Ze leren elkaar respecteren.

 

 • Respectvol van en met elkaar leren:

Door de specifieke pedagogische en planmatige aanpak in een uitnodigende omgeving is het uitgangspunt dat, door middel van samenwerking, hulp bieden, hulp ontvangen, instructie geven en ontvangen, voordoen en nadoen, het maximale leeravontuur wordt aangegaan. Acceptatie van en respect hebben voor het anders zijn staan daarbij centraal.

 

Visie

 

De visie van SINNE is gebaseerd op de volgende vijf kernbegrippen:

Maatwerk, praktijkgericht, bewustwording, zelfredzaamheid en betrokkenheid.

 • De school is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van onderwijs aan leerlingen met een TLV aanvraag, zowel zml als mg.
 • Het onderwijs is uitdagend en veilig: leerlingen worden uitgedaagd om te presteren in overeenstemming met hun mogelijkheden.
 • Het onderwijs richt zich op de brede schoolontwikkeling van de leerlingen.
 • Het onderwijs is op maat, realistisch en gericht op ontwikkeling van het kind.
 • De ambulante begeleiding is op maat, realistisch, servicegericht, vraaggestuurd en interactief.
 • De school gaat uit van één kind één plan met nadrukkelijke aandacht voor de doorgaande lijn en een evenwichtig onderwijs/zorgaanbod.
 • Het onderwijs wordt gegeven volgens een Opp. Bij schoolaanvang draagt de Commissie van Begeleiding zorg voor een start Opp waarna binnen vier weken het definitieve handelingsplan wordt vastgesteld in overleg met ouders/verzorgers.
 • Het plan krijgt vorm in een individueel leerprogramma, in een leergroep welke onderdeel uitmaakt van SINNE. Dit kan zijn in de SO of in het VSO, al naar gelang de leeftijd en het niveau.
 • De school is een lerende school op avontuur. Er is sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid, teamleren en professioneel leraarschap.

 

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!