Leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân 2017

Concept-verordening Leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân 2017 en concept-Beleidsregels behorende bij de verordening.

 

Graag wil de gemeente Súdwest-Fryslân het volgende onder uw aandacht brengen

Samen met u (ouders, scholen en wmo-platform) heeft de gemeente Súdwest-Fryslân in een paar bijeenkomsten nieuwe ontwikkelingen in het leerlingenvervoer besproken. Uw input hebben we zoveel mogelijk meegenomen en verwerkt in de nieuwe concept-verordening Leerlingenvervoer en de concept-Beleidsregels behorende bij de verordening.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 18 juli 2017 de concept-verordening Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân 2017 en de concept-Beleidsregels behorende bij de verordening in concept vastgesteld. De concept-verordening en de concept-beleidsregels liggen 4 weken ter inzage op www.overheid.nl met ingang van eind week 29. De inhoud van de concept-verordening en de concept-beleidsregels kunt u hierop raadplegen.

 

U hebt de mogelijkheid mondeling (algemeen telefoonnummer 14 0515) of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen (Gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Email adres info@sudwestfryslan.nl). Na afloop van de publicatietermijn krijgt u te horen of uw inspraakreactie aanleiding geeft de concept-verordening en/of concept-beleidsregels aan te passen.