Concept-verordening Leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân 2017 en concept-Beleidsregels behorende bij de verordening.

 

Graag wil de gemeente Súdwest-Fryslân het volgende onder uw aandacht brengen

Samen met u (ouders, scholen en wmo-platform) heeft de gemeente Súdwest-Fryslân in een paar bijeenkomsten nieuwe ontwikkelingen in het leerlingenvervoer besproken. Uw input hebben we zoveel mogelijk meegenomen en verwerkt in de nieuwe concept-verordening Leerlingenvervoer en de concept-Beleidsregels behorende bij de verordening.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 18 juli 2017 de concept-verordening Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân 2017 en de concept-Beleidsregels behorende bij de verordening in concept vastgesteld. De concept-verordening en de concept-beleidsregels liggen 4 weken ter inzage op www.overheid.nl met ingang van eind week 29. De inhoud van de concept-verordening en de concept-beleidsregels kunt u hierop raadplegen.

 

U hebt de mogelijkheid mondeling (algemeen telefoonnummer 14 0515) of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen (Gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Email adres info@sudwestfryslan.nl). Na afloop van de publicatietermijn krijgt u te horen of uw inspraakreactie aanleiding geeft de concept-verordening en/of concept-beleidsregels aan te passen.

Open dag

 

 

  • 08.00-12.15 uur: Welkom in de groepen van SINNE (op enig moment gaat ook het verkeersveiligheidslabel uitgereikt worden)
  • 12.15- 20.00 uur: Welkom in de groepen van SINNE met behulp van de QR code
  • 14.00- 18.00 uur: Inventarisatie leermiddelen van  oud naar nieuw. Met daar op volgend brainstormsessie over de aansluiting bij Avontuurlijk Leren en 21st Century Skills voor het Speciaal onderwijs.
  • 18.30-19.30 uur: de coachende leerkracht met als gastspreker dhr. F de Haan.
  • 20.00 uur sluiting.

De Conventband bestaat nu al een paar jaar en ook dit jaar gaan zij weer volop repteren in het Atrium. Maar vanaf dit jaar gaan zij dit samen doen met leerlingen van de Piet Bakkerschool. De leerlingen kijken hier erg naar uit en hebben erg veel zin om vanaf vrijdag 7 oktober weer te gaan jammen!

De beide Kweekvijvers zijn al begonnen en zij oefenen in Fultura.