Logopedie

Sinne beschikt over enorm veel expertise, waaronder expertise op het gebied van de spraak-/taalontwikkeling, mondelinge taalvaardigheid en communicatie.
De logopedist op Sinne draagt zorg voor het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van leerlingen, uitgaande van de doelstelling “de communicatiemogelijkheden van leerlingen optimaliseren”. Hierbij wordt gewerkt vanuit het principe van Totale Communicatie.
Totale Communicatie wordt beschreven als het gebruik maken van alle mogelijke communicatiemiddelen die voor de leerling nodig kunnen zijn om de omgeving beter te kunnen begrijpen alsmede de mogelijkheid bieden zich “verstaanbaar” te kunnen maken.
Ondersteunende communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld gebaren, foto’s, pictogrammen, lichaamstaal en mimiek, concreet materiaal, enzovoort.

Totale Communicatie is eigenlijk het vormen van een omgeving voor de leerling waardoor deze zo optimaal mogelijk kan functioneren op het gebied van informatie opnemen, verwerken en reageren (communicatie). Hierbij is het tevens van belang inzicht te krijgen in de sensorische informatieverwerking van de leerling. Er is namelijk een relatie tussen de sensorische informatieverwerking en de interactie van de leerling met zijn/haar omgeving.

Inzet expertise
De logopedist biedt steun wanneer er problemen zijn op het gebied van spraak/taal, in de mondelinge taalvaardigheid en/of communicatie in de vorm van directe en/of indirecte begeleiding.
De logopedist beschikt over observatielijsten en testmateriaal om problemen in kaart te brengen.
De logopedist heeft ervaring met eet- en drinkproblematiek.
De logopedist is gecertificeerd S.I. therapeut, past dit toe in haar behandelingen en kan waar nodig ondersteuning bieden met betrekking tot de sensorische informatieverwerking.

De logopedist geeft voorlichting en adviezen met betrekking tot ondersteunende communicatie en organiseert ieder schooljaar cursussen voor belanghebbenden.
De logopedist geeft vanuit ruime ervaring en deskundigheid voorlichting en adviezen met betrekking tot het mondelinge taalonderwijs en is zelf actief betrokken bij het geven van mondelinge taalonderwijs aan verschillende groepjes.

De logopedist is als leescoördinator actief betrokken bij leesbevorderingsactiviteiten ter stimulering van de leesbeleving en het leesplezier. De logopedist biedt steun in de vorm van bijvoorbeeld observatie, testafname, het geven van voorlichting en adviezen en het eventueel beschikbaar stellen van materiaal naar aanleiding van een hulpvraag op locatie. De logopedist is verbonden aan het Expertisecentrum Odyssee.