Spelbegeleiding

Kinderen ontwikkelen zich door hun relatie met de wereld om hen heen. Binnen het spel gaat het kind een andere relatie aan met de omringende wereld dan daarbuiten in de “gewone” wereld. In spel kun je zijn wie je wilt zijn en kun je laten gebeuren wat je wilt laten gebeuren. Een indiaan die heel goed kan jagen, of een poppenmoeder die erg streng is voor haar kind, of die prachtige prinses die alles heeft wat haar hartje begeert.

Spel biedt een veilige context om uit te proberen hoe de wereld in elkaar steekt en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, het geeft kinderen zelfvertrouwen.
Binnen het spel leert het kind om te gaan met emoties en conflicten, na een vervelende ervaring kan een kind zich uiten en zich eventueel afreageren binnen het spel. Spel biedt een soort natuurlijke verwerkingsfunctie en levert dus een belangrijke bijdrage in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

 

Ook de cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. Kinderen oefenen tijdens het spelen de omgang met verschillende materialen en krijgen hierdoor meer inzicht in o.a. verhoudingen, vormen, aard van het materiaal, gewicht en actie/reactie.

 

Kortom, spel bevordert de ontwikkeling van het kind op alle gebieden en daarom is het belangrijk om kinderen die problemen ervaren op het gebied van spel ondersteuning te bieden.

 

Wat houdt spelbegeleiding in;
Spelbegeleiding is een systematisch opgezette en methodisch doordachte vorm van “extra” hulp aan kinderen die hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing.
Door de spelontwikkeling te stimuleren worden andere ontwikkelgebieden ook op gang geholpen. Met het uiteindelijke doel de leerlingen het spel zelfstandig te laten gebruiken om zich beter en gelukkiger te ontplooien
Dat spelen leerzaam is, is voor de leerling bijzaak. Voor hem of haar gaat het vooral om het plezier. Het is een unieke vorm van onderwijs, waarbij de leerling spelenderwijs en met veel plezier zijn of haar wereld en mogelijkheden leert vergroten, verbreden en/of verdiepen. Het spelen gebeurt altijd vrijwillig, onder dwang kan het geen spelen genoemd worden.

 

Voor welke leerlingen:


Leerlingen die niet of weinig spelen

 •  faalangst, weinig zelfvertrouwen, bang zich te “geven” 
 • overvraging, negatieve houding 
 • geblokkeerd op sociaal emotioneel gebied 
 • hyperactief, zwakke concentratie, korte spanningsboog

 

Leerlingen die eenzijdig spelgedrag vertonen

 • weinig exploratie drang, weinig exploratie kansen
 • stereotiep aandoend gedrag 
 • sociaal moeilijk functionerend 
 • niet vitaal

 

Leerlingen die niet tot samenspel komen.

 

Wat doet de spelagoog;
Er wordt gestart met een gerichte hulpvraag vanuit de leerling of groepsbespreking. Daarnaast zouden ook ouders een hulpvraag kunnen inbrengen.
Dan volgt een uitgebreide observatie waarin spelniveau en spelgedrag worden bepaald. Van hieruit wordt er een handelingsplan opgesteld waarin een indicatie, doel, planning en evaluatie beschreven wordt. Dit wordt gecommuniceerd met de ouders en de leerkracht waarna het plan ten uitvoer wordt gebracht.
Tevens kan de spelagoog ingezet worden voor voorlichting of advies op het gebied van spelontwikkeling, spelgedrag en speelgoed.

 

Spelinterventies die ingezet kunnen worden zijn;

 

Speltraining

 • Verwerven van spelvaardigheden 
 • Spel als middel om b.v. motoriek te trainen

 

Spelstimulering

 • Voorwaarden tot (samen)spel creëren
 • Uitlokken tot exploratie

 

Spelbegeleiding 

 • Natuurlijke verwerkingsfunctie meer kans geven

 

Sensospel*

 • Sensospel is er op gericht reactie te ontlokken via tast, reuk, smaak, gehoor en het gezichtsvermogen m.b.v. sensopatische materialen (ongevormd materiaal). 
 •  Door deze lijfelijke ervaringen worden zintuigen actief gestimuleerd, de ervaringswereld wordt uitgebreid.

 

Speltherapie*

 • Psychotherapie om kinderen de ruimte te geven om problemen uit te drukken en te verwerken

 

*Hier kan, naar aanleiding van het observatieverslag, naar verwezen worden en wordt niet uitgevoerd door de spelagoog zelf.