Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leerlingenzorg en begeleiding

Om het beste uit uw kind te halen bieden wij onderwijs en zorg op maat. We begeleiden kinderen in groepen en soms individueel onder leiding van leerkrachten, onderwijsassistenten, leerwerkmeesters en specialisten. In het SO staan de cognitieve vakken centraal. Binnen het VSO staan de cognitieve vakken in dienst van de praktijkvakken. In het OntwikkelingsPlan Perspectief (OPP) staat de verwachte uitstoom vermeld:

 
Profiel 4 arbeid
Profiel 3 beschut werk
Profiel 2 dagbesteding taakgericht en activerend
Profiel 1 dagbesteding, belevingsgericht

Het OPP wordt in september besproken met de ouders/ verzorgers en ondertekend. In januari volgt een tussenevaluatie waarbij de nadruk ligt op de voortgang van de gestelde doelen. In juni vindt de eindevaluatie plaats. Waar mogelijk worden de leerlingen bij deze besprekingen betrokken.

De Commissie van Begeleiding heeft een sturende rol in het vaststellen van het OPP. Deze bestaat uit: schoolmaatschappelijke werker, schoolarts, orthopedagoog, zorg- coordinator en directeur. Ook leerkrachten met een hulpvraag over een leerling kunnen terecht bij de Commissie van Begeleiding.

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Dit wordt besproken met de intern begeleiders. Verdeeld over het schooljaar vinden leerlingbesprekingen plaats waar de ontwikkeling van leerlingen wordt besproken met alle betrokkenen uit het team. Wanneer blijkt da een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt de expertise van de betreffende specialist ingezet. SINNE beschikt over de volgende expertise: Totale communicatie, logopedie, autisme, orthopedagogie, sensorische informatieverwerking, (sensopatisch) spel, weerbaarheidstrainingen, beeldcoaching, kindercoaching, vakleerkracht Bewegingsonderwijs en op afroep fysiotherapie.

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met de schoolarts, verpleegkundige en assistente van Jeugdgezondheidszorg. Uw kind wordt samen met u op vaste momenten uitgenodigd voor onderzoek. Tijdens deze onderzoeken wordt nder meer gekeken naar lengte, gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Ouders krijgen vooraf een uitnodiging en zijn aanwezig bij de onderzoeken. Heeft u vragen over de gezonheid van uw kind? Dan kunt u ook buiten de onderzoeken contact opnemen met de schoolarts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur. Onze intern begeleider heeft gedurende het jaar regelmatig contact met JGZ- verpleegkundige.