Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Klachtenregeling

De klachtenregeling stelt leerlingen/ ouders en personeelsleden in staat ergens terecht te kunnen met klachten van allerlei aard met betrekking tot de school waar uw kind op zit, met de garantie dat deze afgehandeld zullen worden.

Hoe dient u een klacht in ?
Wanneer u een klacht heeft over de school kunt u het beste een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw kind om hierover te praten. Veelal leidt dit tot een oplossing voor het probleem. Een enkele keer lukt dit niet, u kunt dan contact op met het locatiehoofd van de school om uw klacht met hem of haar te bespreken. Wanneer uiteindelijk geen oplossing wordt gevonden is het uw goed recht een hiertoe aangesteld contactpersoon aan te spreken. Wie dit is en hoe uw klacht in behandeling wordt genomen kunt u zien in het onderstaande schema, tezamen met de namen en telefoonnummers van de betrokken personen en of instanties.

U heeft een klacht en praat hierover met de groepsleerkracht en/of de directeur. Dit leidt uiteindelijk niet tot een oplossing. U kunt dan contact opnemen met de contactpersoon op school; Riët Voogd. Deze luistert naar de klager en verwijst eventueel door naar GGD-vertrouwenspersoon voor leerlingen/ouders, namelijk Mevrouw José Nederhoed tel.: 058-2334334.

De vertrouwenspersoon probeert een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van de klacht bij bevoegd gezag of de Landelijke Klachtencommissie.

Landelijke Klachtencommissie
Secretariaat
Postbus 85191

3508 AD Utrecht
tel. 030-280 95 90

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

De klachtencommissie brengt advies uit aan Bevoegd Gezag
Het Bevoegd Gezag neemt een beslissing.

Telefoonnummer vertrouwensinspecteurs van het onderwijs: 0900 - 1113111

Wanneer u een (redelijk) vermoeden heeft dat uw kind (of dat van een ander) op school seksueel geïntimideerd wordt of dat er een zedenmisdrijf heeft plaatsgevonden, kunt u direct contact opnemen met het bevoegd gezag van de school (0515-857 020) of de vertrouwenspersoon bij de GGD (058-233 43 34). Verder is al het personeel (leerkrachten, directies, schoonmaakpersoneel, vrijwilligers, enz) van de school bij vermoeden of redelijk vermoeden van seksuele intimidatie of zedenmisdrijf verplicht om hiervan melding te doen aan het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag zelf is verplicht om aangifte te doen bij de Vertrouwensinspecteur. De Vertrouwensinspecteur zal het bevoegd gezag adviseren welke vervolgstappen moeten worden genomen.